Vibnet / VIBRATIONER INOM TANDVÅRDEN / bloggar

BAKGRUND

Det är sedan lång tid väl känt att många av de instrument som används av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker medför en exponering av handen för vibrationer med ultrahöga frekvenser (upp till 40 kHz). Resultat från genomförda tekniska mätningar på den utrustning som används inom tandvården (ex tand läkarborrar, tandstensinstrument) bekräftar förekomsten av högfrekventa vibrationer. Frekvensvägda accelerationsnivåer, uppmätta enligt den internationella standarden ISO 5349, på upp till 4 m/s2 har påvisats. Över 1200 Hz, dvs utanför ISO 5349's frekvensområde, har emellertid avsevärt högre värden uppmätts (3-500 m/s2). Utrustning som exempelvis används av sjukgymnaster för terapeutiskt ultraljud medför också exponering för högfrekventa vibrationer.

Funktionsnedsättningar i handens perifera nerver har också observerats hos en grupp av tandläkare som tros kunna ha ett samband med denna form av exponering. Därutöver har tandläkare långvarigt exponerade för vibrationer från högfrekvensborrar konstaterats ha en höjning av den permanenta perceptionströskeln för vibrationer. Höjningen var större i den dominanta, vibrationsexponerade handen än i den icke-dominanta. Liknande iakttagelser har också gjorts i en grupp sjukgymnaster, som exponerats för mycket högfrekventa vibrationer från apparatur för terapeutisk ultraljudsbehandling. 

Man måste dock hålla i minnet att andra arbetsmiljörelaterade faktorer än vibrationer också kan föranleda en funktionsnedsättning eller symptom på skada. Tandläkarna utför med sin arbetshand ibland kraftigt statiskt arbete, exempelvis vid användning av olika typer av handinstrument, som medför att bland annat känselreceptorerna i handens hud utsätts för mekanisk påfrestning. Att andra etiologiska faktorer än vibrationer, exempelvis exponering för kemiska ämnen, kan ha betydelse har också belysts i litteraturen inom området.

 

 

2013-03-01/rl

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera