Vibnet / FORSKNINGSFINANSIERING / bloggar

BAKGRUND

Finansieringen av forskning i Sverige har genomgått stora förändringar under senare år där en av avsikterna har varit att fokusera forskningsresurser på större områden och skapa stora nätverk. Från ansvarigt håll har man betonat att man ska göra s k ”strategiska satsningar”. Satsningarna har oftast riktats åt ”de stora folksjukdomarna”, exv diabetes, stroke, hjärt- kärlsjukdomar etc, vilket medför en risk, i en begränsad ekonomi, att mindre ”prioriterade områden” kommer ha svårigheter att finansiera sin forskning. Avsikten med aktuellt arbete är att kunna öka intresset för området som VIBNET representerar. Arbetsgruppen för forskningsfinansiering av vibrationsskador skall i ett kort- och långsiktigt arbete försöka att förbättra finansieringen.

Inom området vibrationer och hälsa finns fortfarande stora kunskapsluckor som behöver fyllas. Som exempel kan nämnas att det vetenskapliga underlaget för utformningen av godtagbara föreskrifter och gränsvärden ännu inte finns i alla avseenden. Likaså behöver metoder för diagnostik av vibrationsskada samt insatser för såväl teknisk som medicinsk skadeprevention vidareutvecklas.

Mot denna bakgrund har VIBNET identifierat ett behov av att tillsätta en arbetsgrupp med ett inledande uppdrag att utreda och belysa hur det nu rådande behovet av och möjligheten till forskningsfinansiering ser ut, såväl nationellt som internationellt.

 

 

 

2013-03-01 / ld

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera