Vibnet / EXPONERING – MÄTMETODER OCH STRATEGIER / bloggar

BAKGRUND

15 % av männen och 3 % av kvinnorna i åldern 30-64 år uppger vid förfrågan att de exponeras för vibrationer i händerna i sitt arbete minst en fjärdedel av arbetstiden. För helkroppsvibrationer är motsvarande siffror 13 respektive 1%.  De branscher som har högst andel som utsätts för hand-arm  vibrationer är byggverksamheter medan motsvarande för helkroppsvibrationer är jordbruk, skogbruk och fiske. Hur denna exponering egentligen ser ut när det gäller vibrationsnivå (amplitud) och exponeringstid är inte i alla avseende undersökt. Vibrationsexponeringen för en given tidsperiod bygger på mätuppgifter avseende vibrationsnivå (amplitud) och exponeringstid. Vibrationsnivån varierar beroende på determinanter/faktorer hos användaren av maskinen, den individuella maskinen samt materialet som bearbetas och hur det bearbetas vid arbete med handhållna maskiner och underlagets topografi och material vid helkroppsvibrationer. Dessa med flera faktorer orsakar en variabilitet i de exponeringsnivåer som uppmätts och det finns enbart ett fåtal studier som försöker utreda vilka eller vilken av dessa faktorer som har störst inflytande på vibrationsnivåerna. Exponeringstiden som används i olika studier är ofta baserad på individens egen skattning (intervju/frågeformulär) och det är oklart hur tillförlitlig den är. Tidigare studier (ej enbart vibrationer) visar på att individen ofta överskattar sin exponeringstid och detta kan bero på dels hur nära i tid men frågar men även vilket typ av arbete det är (intermittent/kontinuerligt). Därtill kommer det modifierande faktorer hos den individ som exponeras för vibrationer som eventuellt kan förklara individernas olika känslighet. För att mäta exponering och modifierande faktorer behövs därför, utifrån vilket utfall man vill studera, en anpassad mätstrategi.

Detta temaområde kommer främst att behandla frågeställningar relaterade till mätmetoder och mätstrategier i fältstudier samt variabiltet i exponering.  

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera