Vibnet / BIOMARKÖRER SOM EFFEKTMÅTT / bloggar

BAKGRUND

Arbete med vibrerande maskiner och arbetsredskap kan ge bestående skador på kärl, nerver, muskler och ben. Skador på kärlfunktionen yttrar sig bland annat som en förstärkt kärlsammandragande reaktivitet i de perifera fingerkärlen (Raynauds fenomen eller ”vita fingrar”) vid exponering för kyla. Nervskador yttrar sig som en neurosensorisk störning. Uppkomsten av och patogenesen för olika skador hos vibrationsexponerade är idag endast till viss del kända. Olika proteiner har analyserats i blod hos vibrationsexponerade personer med vita fingrar samt i kontrollpersoner till dessa med vita fingrar. I dessa olika studier har ett enstaka protein analyserats; endotelin 1 (ET-1), thromboxane A2, CGRP, thrombomodulin, von Willebrands faktor, samt signalsubstansen serotonin. Trots att de enskilda studierna visat på att vart och ett av dessa ämnen kan vara en biologisk markör för vita fingrar så blir slutsatsen att mätning av ett enstaka ämne i en komplext reglerad perifer cirkulation är svårtolkad.

Vår hypotes är att identifiering av ett antal proteiner, eller lågmolekylära organiska föreningar i ett och samma blodprov bland personer med köldutlösta vita fingrar orsakade av yrkesmässig vibrationsexponering från handhållna verktyg ger möjlighet att studera en mångfald parametrar vilka kan vara involverade i balansen mellan de kärlsammandragande och de kärlvidgande faktorerna vid detta sjukdomstillstånd.

Detta temaområde kommer att röra sig om man kan använda sig av biologiska markörer för att bedöma om en person utsatts för vibrationer från handhållna vibrerande verktyg.

De biologiska markörer som kan vara aktuella är speciella proteiner eller peptider som frigörs från t.ex. blodkärl vid vibrationsexponering. Det kan också vara endogena metaboliter (lågmolekylära organiska ämnen). Dessa metaboliter kan komma från nedbrytning av olika ämnen som frigörs efter vibrationsexponering.

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera