Vibnet / KARPALTUNNELSYNDROM / bloggar

BAKGRUND

Vibrationsskador är fortfarande ett aktuellt problem. Diskussion pågår fortfarande exv hur man ska mäta exponering för vibrationer samt vilken utredning som är den optimala för att undersöka de besvär som är relaterade till exponering för vibrationer från handhållna verktyg. Arbetsmiljömedicinska kliniken i Örebro har nyligen gjort en genomgång på uppdrag av Arbetsmiljöverket där man har fokuserat på hur tidigare riktlinjer tillämpas i företagshälsa och i företag. Man ska också diskutera vilka metoder som rekommenderas med hänsyn till kostnad, tidsåtgång och kvalitet. I denna genomgång har en sökning i databasen PubMed gjorts, dels har man kartlagt företagshälsovårdens insatser via en enkätstudie.

I genomgången har man beaktat följande moment:

  • Exponering
  • Symptom
  • Känsel (exv beröringssinne, vibrationssinne, temperatursinne)
  • Fingerfärdighet
  • Greppstyrka
  • Kärlspasm
  • Dokumentation av symptom, testresultat och klinisk undersökning

I enkätstudien har man fokuserat på företagshälsan i DUST-regionen samt företag i motsvarande region. Företagshälsan bedömer att företagens sparsamma tillämpning AFS kan basera sig på, dels en kunskapsbrist, dels avsaknad av mätdata eller bekräftad exponering. Generellt sett skulle det hela kunna förbättras genom en enklare bedömning av exponering, inspektioner av Arbetsmiljöverket, förbättra kunskapen om riskbedömning samt förbättra kompetensen för skyddsombuden.

Detta temaområde kommer främst att behandla frågeställningar relaterade till karpaltunnelsyndrom i samband med vibrationsexponering.

 

2013-03-01 / rl

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera