Vibnet / HELKROPPSVIBRATIONER I ARBETSLIVET / bloggar

HÄLSOEFFEKTER

Det har publicerats två nya kunskapsöversikter om hälsorisker vid arbete med helkroppsvibrationer. Den ena kunskapsöversikten har publicerats av Arbetsmiljöverket med titeln ”Arbete och helkroppsvibrationer – hälsorisker” och den andra i Arbete och Hälsa med titeln ”Exponering för helkroppsvibrationer och uppkomst av ländryggssjuklighet”. Det nya med dessa rapporter är att de bygger på studier där det finns mätningar eller skattningar av exponering i kombination med ett definierat hälsoutfall.

Arbetsmiljöverkets rapport är bredare och ger en kunskapsöversikt om de kända hälsorisker där arbetet medför exponering för helkroppsvibrationer medan Arbete och Hälsa fokuserar på helkroppsvibrationers inverkan på uppkomst av ländryggssjuklighet.

Rapporten publicerad av Arbetsmiljöverket beskriver exponering för helkroppsvibrationer i arbetslivet, hur mätningar sker och ger exempel på vilka exponeringsnivåer som kan förväntas i samband med användning av olika fordon. Rapporten innehåller en genomgång av den vetenskapliga litteraturen inom området med fokus på hur människors hälsa påverkas av helkroppsvibrationer. Dessutom beskrivs hur individuella faktorer (kön, längd, vikt, annan sjukdom etc.) och samverkan med andra faktorer i arbetsmiljön påverkar sambanden mellan helkroppsvibrationer och hälsa. Slutsatsen från den genomgångna vetenskapliga litteraturen är att det finns vetenskapligt stöd för att exponering för helkroppsvibrationer innebär ökad risk för ländryggssmärta. Ogynnsamma arbetsställningar och långvarigt sittande samvarierar med exponering för helkroppsvibrationer och har endast i enstaka undantagsfall kunnat kontrolleras i de genomgångna studierna. För nack-skuldersmärta visar flera studier en ökad risk hos exponerade individer, men betydelsen av andra faktorer kan inte särskiljas. Det finns vetenskapligt stöd för att övergående åksjuka/rörelsesjuka kan uppstå i samband med exponering för lågfrekventa vibrationer på båtar, tåg, bussar, bilar och terränggående fordon. Det saknas tillförlitligt vetenskapligt underlag för ogynnsam påverkan från helkroppsvibrationer i arbetslivet på gravida och foster, manlig fertilitet, urinblåsa och magtarmkanal, höft- och knäsmärta, ögon, hjärt-kärlsjukdom, prostatacancer samt mortalitet. I flera studier diskuterar författarna att sådan exponering för helkroppsvibrationer som innehåller slag och stötar medför en ökad skaderisk, men för närvarande saknas vetenskapligt stöd för att dra några sådana säkra slutsatser.

I rapporten publicerad i Arbete och Hälsa finns det ett tydligt och konsistent stöd för att exponering för helkroppsvibrationer ökar risken för både ländryggssmärta och ischias. De sammanvägda relativa riskerna ligger ungefär mellan 1,5 och 2,0. Det nya med denna översikt är att den visar att det finns tydligt stöd i litteraturen för att exponering för helkroppsvibrationer även ökar risken för ischias.

Resultaten från båda översikterna visar att man ska sträva efter att ha så låg exponering för helkroppsvibrationer som möjligt. Tyvärr finns inte tillräckligt med data för att avgöra om var en ”säker” nivå ligger för helkroppsvibrationer, dvs en nivå som innebär att risken skador inte är ökad.

Rapporterna som författats av Lage BurströmTohr Nilsson och Jens Wahlström vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet.

Rapporterna finns i sin helhet att ladda ner från:
Arbetsmiljöverket RAP 2011_08. Arbete med helkroppsvibrationer - hälsorisker - Kunskapsöversikt
http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2011_08.pdf

Arbete och Hälsa nr 2012;46(2). Systematiska kunskapsöversikter; 2. Exponering för helkroppsvibrationer och uppkomst av ländryggssjuklighet.
https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/28999

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera