VibnetNet / Om VibNet / Webbsidor / VÄLKOMMEN TILL VIBNET.se

VÄLKOMMEN TILL VIBNET.se

Det övergripande syftet med det 

SVENSKA FORSKARNÄTVERKET FÖR VIBRATIONER OCH HÄLSA (VIBNET)

är att sammanföra forskare, doktorander och forskargrupper i Sverige som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt inom området exponering och effekter av hand-arm vibrationer (HAV) och helkroppsvibrationer (HKV).

VIBNET fokuserar främst på särskilt angelägna frågeställningar såsom mekanismer bakom vibrationsskada, exponering, undersökningsmetodik, föreskrifter, gränsvärden, standarder, prevention, forskningsbehov och utbildning. Särskilt angelägna frågeställningar bereds inom särskilt tillsatta arbetsgrupper. Till VIBNET finns möjlighet adjungera expertis från exempelvis tillsynsmyndigheter, industrin och företagshälsovården.

VIBNET skall även med utgångspunkt från identifierade behov initiera forskningsprojekt med helt eller delvis nya angreppssätt och frågeställningar. VIBNET diskuterar också vilka behov av utbildningar och läromedel som föreligger inom området, och i så fall i vilket format (Läroböcker, web-kurser, etc).

VIBNET skall vara av speciellt stor nytta och stöd för yngre forskare och doktorander inom området vibrationer och hälsa.

VIBNET.se skall dels bidra till ökat allmänt intresse för området vibrationer och hälsa och dels vara den plats som forskare, doktorander, allmänheten och andra intresserade vänder sig till för information och nyheter inom området.

VIBNET skall bidra till att Sverige skall kunna fortsätta bedriva fortsatt högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning  och tveckling inom området vibrationer och hälsa, såväl nationellt som internationellt. 

 

 

2013-03-01/rl