VibnetNet / Om VibNet / Webbsidor / Om VibNet

Om VibNet

Bakgrund

Det Svenska forskarnätverket för vibrationer och hälsa (VIBNET) startades 2010 med finansiellt stöd från forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS) och forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Värd för nätverket är professor Ronnie Lundström vid Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin. Forskarnätverket har ett 30-tal medlemmar. Vilka dessa är framgår under huvudrubriken "Deltagare" på VIBNET.se.

Det övergripande syftet med detta nätverk är att sammanföra forskare, doktorander och forskargrupper i Sverige som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt inom problemområdena hand-arm vibrationer (HAV) och helkroppsvibrationer (HKV) för att identifiera, diskutera och sammanställa kunskapsluckor samt forsknings-, utvecklings- och utbildningsbehov inom området.

Aktiviteter och arbetssätt

Nätverkets huvudsakliga aktiviteter är nationella forskarmöten. Från start 2010 och till och med hösten 2014 har 7 nationella forskarträffar genomförts (Stockholm (Nov 2010), Lund (Nov 2011), Umeå (Maj 2012) och Göteborg (Nov 2012), Stockholm (Maj och November 2013) och Göteborg (Maj 2014). Nästa VIBNET-möte blir i Stockholm, 21 november 2014. VIBNETs verksamhet och aktiviteter har som utgångspunkt de frågeställningar och arbetssätt som specificerats i projektbeskrivningen till innevarande nätverksprojekt.
Varje nätverksmöte har haft minst ett dedikerat övergripande tema. Vid det senaste mötet var det detta tema "Vilken kunskap saknas idag inom vibrationsområdet? och "Vad är de största forskningsbehoven inom området?". VIBNET:s förhoppning är att detta kommer att vara till stor nytta för forskarkollektivet inom området, för FORTE, för andra forskningsfinansiärer samt myndigheter och andra intressenter.

VIBNET.se

Under perioden har en webbplats upprättats (vibnet.se) vilken har till syfte att ge en beskrivning av VIBNET:s verksamhet, aktiviteter och resultat. Nätverkets ambition är att vidareutveckla webbplatsen (dvs. www.vibnet.se) till en modern, informativ, interaktiv mötesplats. Några exempel på innehåll som webbplatsen förväntas innehålla är presentation av medverkande forskare, doktorander, forskargrupper, pågående forskningsprojekt, referenser till nya publikationer, föreskrifter och gränsvärden, internationell utblick, konferenser och workshops, frågor och svar, mm.

Frågeställningar

Vid genomförda forskarmöten har bland annat följande frågeställningar behandlats:

 • Vilka mekanismer är involverade i utvecklande av neurologiska, vaskulära, muskulära och skeletala symptom vid exponering för vibrationer?
 • Nuvarande kunskapsläge med avseende på mätmetoder och mätstrategier i fältstudier.
 • Hur skall kunskaper från experimentella studier överföras till en reell arbetssituation?
 • Hur kan exponeringen minskas i arbetslivet?
 • Preventiva insatser (ex skyddshandskar, mindre vibrerande maskiner, förarstolar, etc).
 • Finns behov av differentierade gränsvärden för vibrationsexponering beroende på skadetyp?
 • Vad innebär EU:s vibrationsdirektiv för de exponerade och för forskningsområdet?
 • Vad vet vi om relationen mellan hälsoeffekter och kroppen absorption av vibrationsenergi?
 • Behov av standardisering (ex. kliniska undersökningsmetoder, tekniska mätmetoder, mm)?
 • Vilket behov av utbildning inom området finns (ex, högskola, företagshälsovård, mm)
 • Vilket behov av informations- och utbildningsmaterial finns?
 • Värdering och överföring av kunskap från möten, konferenser, publikationer
 • Kombinationseffekter (ex. vid exponering för kyla, buller, ergonomisk belastning och stress)?

Detta är stora, intressanta men samtidigt mycket komplicerade frågor. Detta har inneburit att de nationella forskarmöten som nätverket hittills genomfört har till stora delar varit ”tematiska”, vilket ökar möjligheten att diskutera specifika frågeställningar mera djupgående. För att få det hela mer hanterligt så har därför ett antal tematiska arbetsgrupper formerats inom nätverket. Deras inriktningar och resultat framgår under rubriken temaområden på VIBNET.se.

Stöd för svensk högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning

De diskussioner som förs vid nätverksmöten kommer, tillsammans med den dokumentation som presenteras, med stor sannolikhet att initiera idéer till nya forskningsprojekt som med nya eller delvis nya angreppssätt kan generera ny kunskap inom området. Detta är ytterst nödvändigt för att Sverige skall kunna bedriva fortsatt högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning inom vibrationsområdet såväl nationellt som internationellt. Ett mål med aktiviteterna i detta nätverk är vi skall kunna visa att Sverige som ett av de mest framstående länderna vid kommande internationella HAV- och HKV.

Nätverket har som syfte att vara till speciellt stor nytta och stöd för de yngre forskarna eller doktoranderna. Nätverket kan härmed bidra till säkra tillväxten inom forskarkåren vilket i sin tur innebär att Sverige under kommande år kan fortsätta att upprätthålla forskning- och utveckling med fortsatt hög kvalité. De seniora forskarna inom nätverket har omfattande och väl upparbetade internationella kontakter vilket kommer att underlätta för de yngre forskarna/doktoranderna att skapa ett bra kontaktnät.

 

2014-10-24 / rl