VibnetNet / BIOMARKÖRER SOM EFFEKTMÅTT / Webbsidor / Pågående arbete

Pågående arbete

Vi har genomfört en studie där vi provocerat fram vita fingrar genom köldbelastning hos individer med denna sjukdom orsakad av exponering för vibrationer från handhållna verktyg. Vi har tagit två blodprov före köldprovokationen, ett ca 60 minuter före och ett strax innan provocering. Vi har därefter  tagit ett blodprov direkt efter provocering, ett 30 minuter efter, ett 60 minuter efter och ett 120 minuter efter provoceringen. Kontrollpersoner har varit åldersmatchade individer med en likartad vibrationsexponering som de med vita fingrar. Dessa kontrollpersoner har också utsatts för köldprovokation och för blodprovstagning.
 
Blodproverna analyseras med avseende på proteinerna ET-1, thromboxane A2, CGRP, thrombomodulin, von Willebrands faktor, signalsubstansen serotonin, samt för lågmolekylära organiska metaboliter.