VibnetNet / EXPONERING – MÄTMETODER OCH STRATEGIER / Webbsidor / Frågeställningar

Frågeställningar

I gruppen kan vi att utifrån nuvarande kunskapsläge identifiera de kunskapsluckor som finns när det gäller mätningar och mätstrategier samt variabilitet i vibrationsexponering. I detta ser vi fyra delar i vilka det finns forskningsfrågor som behöver besvaras.
 
Vibrationsnivå
Exponeringstid
Modifierande faktorer/
Determinanter
Mätstrategier
Vilken mätmetod är mest tillförlitlig?  HVM-instrument, handhållna mätinstrument, handskar med accelerometer, ”Vibrologger”, absorberad vibration, eller kombinationer av ovanstående.
Hur mäts tiden mest tillförlitligt? enkät, intervju, observationer, arbetsdagbok, on-off registrering på maskin, ”Vibrologger”, handske med accelerometer, prospektiv resp. restrospektiv tidsmätning
 
Individrelaterade: ålder, gripkraft, arbetsteknik, ergonomi, sjukdomar, healthy worker effect, pauser i arbetet,
Upprepade mätningar: inom individ, fordonstyp, arbetsmoment, maskin och verktyg, över olika periodicitet som dag, årstid, olika års-intervall.
Hur sker insamlig av vibrationsdata? rådata som frekvensvägs eller ej, registrering av stötar, vad ska räknas till stöt resp. vibration, använda maskinens CE-märkning och ev korrigeringsfaktorer
 
Olika exponeringstidsmönster? Kontinuerligt eller intermittent, säsongsarbete,
Teknik- och arbetsmiljörelaterade; material som bearbetas, maskinens ålder och slitage, verktygets kondition, (maskinens) arbetsfrekvens,
arbete ute eller inomhus (kyla), fordonstyp och underlag, service av fordon, däck alt. band
Representativitet? worst case, slumpmässig dag eller arbetsmoment, antal mätningar per arbetsmoment eller maskin och fordon, mätningar efter yrkeskategori eller annat,
Hur stor är variabiliteten? Mellan maskiner, operatörer/förare, arbetsuppgifter samt vilka är förklaringsmodellerna.
 
Hur stor är variabiliteten? Mellan operatörer/förare och arbetsuppgifter, individernas olika skattning av tid,
 
Hur stor är variabiliteten? Mellan individer och teknik samt vilka förklaringsmodeller finns.
 
Anpassning efter hälsorisk? Vad mäts utifrån vilket utfall, när det gäller nivå, tid och modifierande faktorer.