VibnetNet / UTBILDNING / LÄROMEDEL / Webbsidor / Referenser

Referenser

  1. Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009. Arbetsmiljöstatistik. http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBMIL2009.pdf
  2. Rapport Rapport 2011:1 2010:4 Arbetsorsakade besvär 2010. Arbetsmiljöstatistik. http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBORS2010.pdf
  3. Arbetsskador 2010. Arbetsmiljöstatistik. http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2011_01.pdf 2002/44/EG
  4. Europaparlamentets och rådet direktiv av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibrationer) i arbetslivet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:177:0013:0019:SV:PDF
  5. AFS 2005:15 Vibrationer. Arbetsmiljöverkets författningssamling. http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_15.pdf
  6. AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. Arbetsmiljöverkets författningssamling. http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_06.pdf
  7. Strömberg T, Dahlin LB, Lundborg G. (1996) Hand problems in 100 vibration-exposed symptomatic male workers. J Hand Surg [Br]. 21:315-9.
  8. Hagberg M; Burström; Lundström; Nilsson T. Incidence of Raynaud's phenomenon in relation to hand-arm vibration exposure among male workers at an engineering plant a cohort study. J Occup Med and Tox, 2008:3:13.
  9. Laszlo, H E. and Griffin, Mi J.(2011) The transmission of vibration through gloves: effects of push force, vibration magnitude and inter-subject variability. Ergonomics, 54: 5, 488 — 496 DOI: 10.1080/00140139.2011.562984