VibnetNet / INVERKAN PÅ NERVFUNKTIONEN / Webbsidor / Resultat

Resultat

Unga maskinanvändare
I den exponerade gruppen besvärades 18/108 (17 %) av stickningar (baseline 11 %), 9/108
(8 %) av domningar i fingrarna (baseline 10 %) och 5/108 (5 %) av både domningar och stickningar (baseline 1 %). Avvikande monofilamenttestresultat observerades i den exponerade gruppen hos ca 45 % i pekfingrar bilateralt och hos ca 35 % i lillfingrar bilateralt, vilket var en betydande ökning gentemot baseline-undersökningen (ca 10 % resp 5 %). Vidare noterades signifikant ökade vibrationströsklar för 32 Hz i vänster lillfinger (p=0,006). Vid en multivariat analys (vibrationströsklar - utfallsvariabler; ålder, kroppslängd, undersökare och vibrationsdos – förklarande variabler) varierade R2-värden mellan 0,2 och 0,4 i fyra av fem modeller baserade på olika dosberäkningar. Signifikans erhölls för den modell som baserades på aktuell A(8)-nivå (p=0,042). Rådgivning angående prevention och förbättrade arbetsrutiner lämnades till de exponerade arbetarna.
 
GODA-Vib projektet
Bearbetning av det hitintills insamlade materialet har påbörjats.
 
Sunds 21-årsuppföljning
Delstudie 1:
Nervledningshastighetsmätningar visade inga tidiga tecken på nervpåverkan av de grova nervtrådarna i övre extremiteten hos män som exponerats för hand-arm vibrationer (Sanden, Edblom et al. 2005). Vi såg ingen korrelation mellan vibrationsexponering och nervledningshastighet. I studien hade majoriteten av deltagarna inte några svåra neurologiska symtom och de flesta hade inte sökt läkare för de symtom som förekom. Det är möjligt att neurografi inte är ett tillräckligt känsligt test att upptäcka små vibrationsrelaterade förändringar i perifera nerver.
Delstudie 2 och 3:
Analyser av insamlat material pågår.