VibnetNet / FORSKNINGSFINANSIERING / Webbsidor / Specifika frågeställningar

Specifika frågeställningar

Avsikten med arbetsgruppen som fokuserar på ”forskningsfinansiering” är att dels kortsiktigt, dels långsiktigt arbeta för en förbättrad forskningsfinansiering.
Exempel på områden som gruppen kan diskutera och fokusera på är följande:
 
  1. Inventera grupper som arbetar med vibrationsskador i Sverige.
  2. Inventera de forskningsmedel som för närvarande disponeras för projekt om vibrationsskador.
  3. Utarbeta en policy för att öka intresset massmedialt om vibrationsskador, exv genom information och debatt.
  4. Utforma lämpliga skrivelser till ledamöter i riksdag och regering för att få ett ökat intresse för vibrationsskadeproblematiken. Man kan betona det förändrade panoramat med mycket ”do it yourself” (DIY) arbete som inte omfattas av arbetslagstiftningen.
  5. Inventera den internationella forskningen, framförallt vilka grupper är starka internationellt inom vibrationsskadeforskningen. Diskutera gemensamma större forskningsprojekt med dessa – arbeta för EU-finansiering??