VibnetNet / STADIEINDELNING AV SKADOR AV HAV / Webbsidor / HAVS kärlkomponent

HAVS kärlkomponent

Det sedan längst tid kända skadesymtomet vid hand-arm-vibrations skadesyndromet är så kallade ”vita fingrar” (Raynaud’s fenomen). Personer med ”vita fingrar” upplever episoder då ett eller flera fingrar blir helt vita och kalla när de utsätts för nedkylning eller vibrationer. Hudfärgsförändringen beror på en ökad reaktivitet och förstärkt sammandragning i hudens perifera kärl. Utbredningen av blekheten är i lindriga fall begränsad till fingertopparna men drabbar även större del av fingrarna vid allvarligare fall. I sällsynta fall utbreder sig cirkulationsstörningen längre in på handen. Det är ovanligt att tummarna drabbas men det kan förekomma i svåra fall. I samband med anfallen har den drabbade nedsatt känsel och känner sig stel, funktionsnedsatt och kall om fingrarna. Förmågan till finmotoriskt arbete är till följd av detta också kraftigt nedsatt vid en sådan attack. När denna kärlkramp släpper, vilket kan ske efter några minuter eller efter flera timmar upplevs detta ofta som mycket obehagligt och smärtsamt. En benägenhet att reagera med ”vita fingrar” återfinns även bland en liten del av den normala befolkningen, trots att dessa ej tidigare utsatts för vibrerande maskiner. Sådana ”vita fingrar” utan känd yttre orsak beskrevs redan på 1860-talet av fransmannen Maurice Raynaud och brukar kallas för ”Raynauds fenomen” eller ” primär Raynaud”. Det kan vara svårt att skilja mellan primär och vibrationsinducerad Raynaud. Det senare och yrkesbetingade skadesymtomet kallas ibland för ” sekundär Raynaud”. Omfattande och ibland även svårtolkade differential-diagnostiska metoder kan i dessa fall krävas. Primär Raynaud är oftast bilateral, dvs. båda händerna visar symtom medan den vibrationsinducerade brukar vara lokaliserad till den exponerade handen. Vid gradering av hur allvarliga besvär från vita fingrar är används en bedömningsskala som kallas för ”Stockholm Workshop-skalan”. Latenstidens längd påverkas dock av att det finns en stor biologisk variation i känslighet för vibrationer mellan olika individer.

 

Stockholm Workshop-skalan för klassificering av besvär med ”vita fingrar”
(Gemne et al. 1995).
 
Besvärsgrad
Symtom
0
Inga attacker av vita fingrar
1
Mild
Anfall då och då, omfattande endast ytterfalangen på ett eller flera fingrar
2
Medelsvår
Anfall då och då, omfattande ytter- och mellanfalangerna (sällan också den proximala falangen) på ett eller flera fingrar
3
Svår
Anfall ofta, omfattande alla falanger på de flesta fingrar
4
Mycket svår
Som i stadium 3 men med trofiska hudförändringar i fingertopparna
Antalet drabbade fingrar i olika stadier anges för vardera handen för sig, t.ex. ”2V(1)/3H(2)”. Det innebär att 2 finger på vänster hand är drabbad av Raynauds sjukdom i stadium 1, och att sjukdomen även berör 3 fingrar på höger hand med svårighetsgraden ”medelsvår”, dvs. stadium 2.